Over Duurzaam Hoonhorst 2050

DENK BREED, HANDEL CONCREET
Onder dit motto zijn we in de gemeenschap van Hoonhorst medio 2009 aan de slag gegaan met duur-zaamheid. We hebben dit gebaseerd op drie peilers: groen, gezond en gemeenschappelijk. Met de blik op 2050 is en wordt nagedacht over samen leven, wonen en werken in Hoonhorst, nu, straks en in de verre toekomst. Het doel is een ecologisch, economisch & sociaal duurzaam Hoonhorst.

De Hoonhorsters hebben inmiddels al heel wat in gang gezet. Er zijn al veel ideeën, mensen en be-drijven & organisaties samengebracht om na te denken over en te werken aan een groen, gezond en gemeenschappelijk Hoonhorst. Sommige projecten zijn al in gang gezet, andere geven een beeld van de toekomst.

We zijn nog maar net aan de slag. De enorme creativiteit, bereidheid tot inzet en (menselijke) energie als gevolg van het enthousiasme van inwoners, bedrijven, organisaties en andere betrokkenen heeft nu al geresulteerd in concrete acties en ideeën voor de (verdere) toekomst.
Of het nu gaat om zorgen voor elkaar (in werken, wonen en samen leven) of alternatieve cq. duurzame energiebronnen, de voedselketen, afvalbeheersing, vervoer enzovoort:
in Hoonhorst zijn we er klaar voor en steken we onze handen graag uit de mouwen.

Ook al is 2050 nog ver weg, we vinden het de moeite waard om maximale inspanning te verrichten, om onze duurzame ideeën & plannen die in dit rapport genoemd worden tot werkelijkheid maken.

Overweging
Zelfvoorziening is een stap voorwaarts in de richting van een nieuwe en meer verantwoorde manier van leven. Zelfvoorziening betekent niet het genoegen nemen met een lagere levensstandaard. Integendeel; het is juist het streven naar een hogere; met vers eerlijk voedsel, naar –samen- goed leven in een plezierige omgeving, naar gezondheid van lichaam en geest en verstandig omgaan met de energiebronnen. We willen altijd een goede levenstandaard houden met de dingen die werkelijk be-langrijk zijn: goede kleren, goed wonen, gezondheid, blijdschap, vreugde en contacten met anderen. Het betekent het aanvaarden van de totale verantwoordelijkheid voor wat je doet of wat je nalaat.

Er wordt gestreefd de controle over de eigen Hoonhorster economie, samenleving & ecologie te ver-groten voor zover dit praktisch mogelijk is. Natuurlijk blijft Hoonhorst onderdeel van een groter geheel en zal en nimmer sprake zijn van een soort Hoonhorster-eiland waar geen hulpbronnen, mensen of goederen binnenkomen of naar buiten gaan.

De essentie van zelfvoorziening is dat je nu begint en zelf initiatief neemt.

Veronderstellingen
1.
Dat we, door de hoofden en handen bij elkaar te brengen in Hoonhorst, manieren van samenleven & samenwerken die bijdragen aan een ecologisch, economisch & sociaal duurzaam Hoonhorst in stand kunnen houden en verder kunnen uitbreiden.
2.
Dat leven met een lager energieverbruik & ander gebruik van grondstoffen onvermijdelijk is en dat het beter is je hierop voor te bereiden dan er door te worden “overvallen”.
3.
Dat we gezamenlijk op dorpsniveau willen & kunnen handelen.
4.
Dat nu het moment is om in Hoonhorst actie te ontketenen. Eerst door een goede visie en orga-nisatie neer te zetten en vervolgens in te spelen op de situaties, kansen en mogelijkheden die zich op dat moment voor doen. Een aantal belangrijke ontwikkelen in de dorpsgemeenschap, zoals het kulturhus, sportaccommodatie, school, gymzaal, bibliotheek, molenterrein vragen om een transparante visie en daadkracht, waarbij alle elementen van duurzaamheid in toegepast kunnen worden.

DENK BREED, HANDEL CONCREET
Dat nu het moment is om duurzaam actie te ontketenen blijkt uit alle enthousiaste reacties van inwoners, bedrijven, organisaties en instanties buiten de gemeenschap. Groen, gezond & gemeenschappelijk duurzaam is een onderwerp van gesprek geworden, ook in de sportkantine en op het schoolplein. De reacties zijn enorm in aantal en groots in enthousiasme en inhoud.
De Hoonhorster steekt graag de ‘hersens uit de mouwen’. Dat betekent concreet aan de slag gaan. Daar is niet (altijd) eerst een brij van nota’s, begrotingen, cijfers en planningen voor nodig. Mooi voorbeeld is de spontaan opgestarte actie om gezamenlijk elektrische scooters in te kopen. Ontstaan tijdens de opnamedag van de film ‘Hoonhorst in 2025’, waarbij de Gemeente Dalfsen haar elektrische scooters beschikbaar stelde. Het enthousiasme was groot, de intekenlijst bevat na 1 week (zonder verdere publiciteit) al meer dan 10 aanmeldingen, de 1ste con-tacten met leveranciers zijn gelegd en na de zomer rijden de eerste elektrische scooters in en van & naar Hoonhorst. En natuurlijk wordt –zoals we dat in Hoonhorst gewend zijn- de eerste rit feestelijk gevierd. Behalve de intekenlijst is er nog geen papier aan te pas gekomen. Dat wordt gaande de weg geregeld. De lijnen zijn immers kort en de saamhorigheid groot.

Andere projecten zijn grootser van opzet. Die vergen een wat meer ‘institutionele’ aanpak. Maar ook daar hebben al een groot aantal Hoonhorsters van divers pluimage en met verschillende kunde & kennis de schouders onder gezet. In samenwerking met anderen ‘van buiten’.

Alle plannen en ideeën zijn geen droom, maar een blik op de nabije en verdere toekomst. Samen bedenken we het, maken we het en genieten we ervan. Daar is de gemeenschap van Hoonhorst van overtuigd.
DUURZAAM HOONHORST, WIJ ZIEN ER NAAR UIT!