maandag 31 januari 2011

Duurzaam Hoonhorst een van de inleiders “De energie zit in de regio”

Op 31 januari is in Nijkerk een workshop en debat over lokale energie gehouden onder de titel “de energie zit in de regio”. Deze dag werd georganiseerd door het Plattelands Parlement en Netwerk Platteland. Duurzaam Hoonhorst was een van de zes inleiders die dag. Ongeveer 100 belangstellenden waren op deze dag afgekomen. Namens Duurzaam Hoonhorst waren Antje Kingma en Timo Veen aanwezig.

Diverse plannen met houtverbranding, zonne-energie, mest- of biomassavergisting of windmolens zijn aan de orde gekomen bij de diverse initiatieven die werden gepresenteerd. Duurzaam Hoonhorst viel op door de breedte van onze plannen op de vlakken sociaal, economisch en ecologisch, of te wel: groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig (de 4 G’s). De plannen van Hoonhorst werden door Timo Veen gepresenteerd en werden goed ontvangen door het publiek. Veel vragen en complimenten voor Hoonhorst hoe een en ander is opgepakt.

Hierna volgden een drietal workshops rond thema’s wind- & zonne-energie, biomassa- & houtvergisting en Nederland versus buitenland. Tot slot was er een slotdebat met 2e kamer leden als Liesbeth van Tongeren (Groen Links), Paulus Jansen (SP) en Stientje van Veldhoven (D’66). Jammer dat er niet een breder scala aan politieke partijen de uitnodiging hebben opgepakt.

Op de site van Paulus Jansen stond die avond al een leuk artikel over de dag en hier werd Hoonhorst nog eens speciaal aangehaald (zie: http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2011/01/31/energiek-platteland/).

donderdag 27 januari 2011

Vrijwilligers Duurzaam Hoonhorst van start


Op donderdag 27 jan. was de eerste bijeenkomst van vrijwilligers die zich hadden aangemeld om iets voor Duurzaam Hoonhorst te willen doen. Er waren ruim 50 vrijwilligers anwezig die zich spontaan hadden aangemeld op een inventariseringsformulier eind 2010. In de toelichting gaf Timo Veen nog even aan wat Duurzaam zou kunnen inhouden.

Voor Hoonhorst waren er een aantal kernpunten voorbereid. Sociaal, economisch en ecologisch, maar bovenal de 4Gs, groen, gezond, gemeenschappelijk en gezellig.

Daarnaast recreatief en kenniscentrum. 1e lijn zorg verlening, goede huisvesting van 0 tot 100 jaar, interne bezorgdienst voor boodschappen, streekproducten, gezamenlijke moestuin, gezamelijk onderhoud en klussendienst, matereel-o-theek, mobiliteit verbeteren. Daarnaast energie verbruik verminderen,thuiswerken mogelijk maken bv in nieuw kulturhus, verbetering internet, aanpakken mestprobleem en onderzoek toepassing biogas. Snoeihout composteren en of versnipperen voor centrale brander ergens in het dorp voor dorpsverwarming grote gebouwen, of compostgas toepassen, plaatsen zonnepanelen. Er zijn al diverse projecten uitgezet om leerlingen van Saxion en Windesheim onderzoek te laten doen. Landelijke pers heeft aandacht voor de inzet van Hoonhorst, wat mogelijk gaat leiden tot een infocentrum in Hoonhorst. Maar ook KPN toont belangstelling voor verbetering internet in Hoonhorst en het buitengebied. Daarnaast is in Hoonhorst al de "groede stijd" in gang gezet om per woning het energie gebruik te verminderen. Er zijn tijdens de beurs ruim 200 spaarlampen verstrekt. Dus Hoonhorst is in beweging. Nu de vrijwilligers. Er werden 8 groepen gevormd, als molbiliteit, kenniscentrum, communicatie, groene strijd, mest en biomassa, zorg, glasvezel en infra, groen en natuur.

Ieder kon aanschuiven waar zijn hart het meest bij betrokken was en per groep werden alle ideen op papier gezet wat mogelijk verbeterd kan worden en waar wensen liggen. Daarnaast plannen gemaakt hoe dit de komende jaren samen aan te pakken.

Zo onstond er een groep die de biomassa en mestproblematiek nader gaat onderzoeken. Een andere groep richt zich op infra en internet verbetering, volgende groep op terugdringen CO2, minder transportbewegingen en meer electrische mogelijkheden, maar ook gewoon met elkaar mee rijden of gezamenlijk vervoer. Ons toekomstig kenniscentrum gaat eerst inventariseren wat hebben we in Hoonhorst al aan kennis. Groene Stijd richt zich op energie vermindering. Communicatie in het dorp kan verbeterd worden via de site, maar ook de scholen daarbij betrekken en alle andere mogelijkheden benutten. Groep zorg inventeriseert de zorg behoefte en vooral zorg op maat. Maar ook hoeveel personen er in Hoonhorst al in de zorg werken, hoe kunnen we die voor het dorp inzetten.

Natuur en groen richt zich vooral op groen en behoud natuur, maar ook op wandelpaden, meer leefgebieden voor de kleine dieren door minder groen af te voeren, maar laat bladeren liggen op een hoop als schuilplaats. Aandacht aan het herstellen van oude landschaps elementen en onderhoud daarvan.Vooral aandacht voorlichting aan de jeugd, wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Actie Hoonhorst schoon, vrij van afval en hondepoep, maar ook straten en perken zelf onderhouden. Ieder zijn eigen stoepje sneeuwvrij houden en waarom dan ook niet het stoepje van de buren. Samen kunnen we heel veel doen in Hoonhorst, dat bewijst de opkomst.

Zo zijn er heel wat zinvolle actiepunten die door de verschillende groepen nader uitgewerkt zullen worden. Hoonhorst duurzaam moet voor eind 2013 werkelijkheid worden, maar gaat vandaag al beginnen bij de vrijwilligers.

(een aanwezige vrijwilliger)